اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی

رضا روحانی
سمت : سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۲

پست الکترونیک: r.rohani AT vru.ac.ir

اکبر عباسی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: abbasi  AT vru.ac.ir

اسماعیل زهدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی - استادیار

پست الکترونیک: e.zohdi AT vru.ac.ir

سهیلا فغفوری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی - دانشیار

پست الکترونیک: faghfouri AT vru.ac.ir

وب سایت

حمدالله راوند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - دانشیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۳۵-۰۳۴

پست الکترونیک: ravand AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد حسن زاده
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

پست الکترونیک: mhassanzadeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

مرادعلی سلندری رابری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری زبانشناسی - استادیار

پست الکترونیک: msalandari AT vru.ac.ir

حسین فتحی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی – استادیار

پست الکترونیک: h.fathi  AT vru.ac.ir

روح اله روزبه
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی ـ استادیار

پست الکترونیک: r.roozbeh  AT vru.ac.ir

وب سایت