روسای سابق

دکتر حمدالله راوند
سمت : ششمین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع:  مهر ۱۳۹۷

پایان: آبان ۱۴۰۰

دکتر حسین کامیاب
سمت : پنجمین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع: شهریور ۱۳۹۳

پایان: مهر ۱۳۹۷

دکتر اکبر عباسی باقریان پور
سمت : چهارمین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع: شهریور ۱۳۹۱

پایان:  شهریور ۱۳۹۳

خانم دکتر طاهره احمدی پور
سمت : سومین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع: شهریور ۱۳۸۹

پایان: شهریور ۱۳۹۱

دکتر حمید جعفری قریه علی
سمت : دومین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع: شهریور ۱۳۸۶

پایان: شهریور ۱۳۸۹

دکتر عنایت الله شریف پور
سمت : اولین رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی

شروع: شهریور ۱۳۸۰

پایان: شهریور ۱۳۸۶