مدیران گروه

آذر علی نژاد
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: Azar.alinejad  AT vru.ac.ir

اصغر اکبری پورکانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۶

پست الکترونیک: akbaripoor AT vru.ac.ir

وب سایت

اصغر سلیمی نوه
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

پست الکترونیک: a.salimi  AT vru.ac.ir

وب سایت

عبدالرضا کاظمی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری فیزیولوژی ورزشی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۲

پست الکترونیک: a.kazemi AT vru.ac.ir

احمد قرائی سلطان آبادی
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری قرآن و متون اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: ah.gharaee AT vru.ac.ir

علی اکبر ملایی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۵

پست الکترونیک: a.mollaie  AT vru.ac.ir

روح اله روزبه
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی ـ استادیار

پست الکترونیک: r.roozbeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

رزومه