مدیران گروه

آذر علی نژاد
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۱

پست الکترونیک: Azar.alinejad  AT vru.ac.ir

اصغر اکبری پورکانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: akbari AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق(ع) تهران- ۱۳۸۳

دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی- دانشگاه معارف اسلامی قم- ۱۳۹۷

سوابق اجرایی:

دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰

 

اصغر سلیمی نوه
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

پست الکترونیک: a.salimi  AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

حسین بخشنده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۶۸

پست الکترونیک: h.bakhshandeh  AT vru.ac.ir

رزومه

فرهاد زینلی بهزادان
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: f.zeinali AT vru.ac.ir

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

رزومه