مدیران گروه

آذر علی نژاد
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۱

پست الکترونیک: a.alinezhad AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه نادری پاریزی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری اخلاق اسلامی- استادیار

پست الکترونیک: f.naderi AT vru.ac.ir

اصغر سلیمی نوه
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

پست الکترونیک: a.salimi  AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

وب سایت قدیم

سید احمد نژادسجادی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - دانشیار

پست الکترونیک: a.sajadi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

حامد مصطفوی فرد
سمت : هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دکترای علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

ایمیل: h.mostafavifard@vru.ac.ir

وب سایت

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه