معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مرضیه کهنوجی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir