معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اصغر اکبری پورکانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: akbari AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

وب سایت قدیم

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق(ع) تهران- ۱۳۸۳

دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی- دانشگاه معارف اسلامی قم- ۱۳۹۷

سوابق اجرایی:

دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰