معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

اکبر عباسی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: abbasi  AT vru.ac.ir