کارشناسان دانشکده

اعظم قربانی
سمت : کارشناس آزمایشگاه زبان

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۳۹-۰۳۴

محمد حسین کریمیان
سمت : کارشناس آموزش

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۶۳-۰۳۴

فاطمه رفسنجانی
سمت : مسئول دفتر دانشکده

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۳۶-۰۳۴