معاونت اداری، مالی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حمید شریفی اصفهانی
سمت : معـاون اداری، مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دکتری مدیریت تولید - استادیار

پست الکترونیک: sharifi AT vru.ac.ir