معاونت اداری، مالی دانشکده

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حسین بخشنده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۶۸

پست الکترونیک: h.bakhshandeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه