اعضای هیات علمی

گروه زبان و ادبيات انگليسي

روح اله روزبه
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی ـ استادیار

پست الکترونیک: r.roozbeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین فتحی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی – استادیار

پست الکترونیک: h.fathi  AT vru.ac.ir

مرادعلی سلندری رابری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری زبانشناسی - استادیار

پست الکترونیک: msalandari AT vru.ac.ir

محمد حسن زاده
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

پست الکترونیک: mhassanzadeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

حمدالله راوند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - دانشیار

تلفن تماس: ۳۱۳۱۲۳۳۵-۰۳۴

پست الکترونیک: ravand AT vru.ac.ir

وب سایت

سهیلا فغفوری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی - دانشیار

پست الکترونیک: faghfouri AT vru.ac.ir

وب سایت

اسماعیل زهدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری ادبیات انگلیسی - استادیار

پست الکترونیک: e.zohdi AT vru.ac.ir

اکبر عباسی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: abbasi  AT vru.ac.ir

رضا روحانی
سمت : سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری آموزش زبان - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۲۲

پست الکترونیک: r.rohani AT vru.ac.ir

گروه زبان و ادبيات عربي

علی اکبر ملایی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: a.mollaie  AT vru.ac.ir

سید‌مرتضی صباغ جعفری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

پست الکترونیک: m.sabbagh AT vru.ac.ir

رضا محمدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۰

پست الکترونیک: r.mohammadi  AT vru.ac.ir

وب سایت

اعظم شمس الدینی فرد
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۱

پست الکترونیک: a.shamsoddini   AT vru.ac.ir

وب سایت

محمدجعفر اصغری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۵

پست الکترونیک: mj.asghari  AT vru.ac.ir

گروه زبان و ادبيات فارسي

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

رزومه

نرگس باقری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: n.bagheri  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

محمد مهدی پورغلامعلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۴

رزومه

زهرا غریب حسینی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

وب سایت دانش آرا

رزومه

رویین تن فرهمند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: r.farahmand  AT vru.ac.ir

رزومه

مختار کمیلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: M.komaily  AT vru.ac.ir

رزومه

محسن پورمختار
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۸

وب سایت دانش آرا

رزومه

جلیل شاکری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: J.shakeri AT vru.ac.ir

رزومه

سعید حاتمی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: Saeed.hatami  AT vru.ac.ir

رزومه

حمید جعفری قریه علی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: jafari  AT vru.ac.ir

وب سایت دانش آرا

رزومه

گروه علوم قرآن و حديث

احمد قرائی سلطان آبادی
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری قرآن و متون اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: ah.gharaee AT vru.ac.ir

حامد مصطفوی فرد
سمت : هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دکترای علوم قرآن و حدیث - استادیار

ایمیل: h.mostafavifard@vru.ac.ir

فرهاد زینلی بهزادان
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: f.zeinali AT vru.ac.ir

محمد نجفی
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: najafi AT vru.ac.ir

ابوذر پورمحمدی
سمت : هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری تفسیر تطبیقی- استادیار

گروه علوم ورزشي

عبدالرضا کاظمی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری فیزیولوژی ورزشی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۲

پست الکترونیک: a.kazemi AT vru.ac.ir

سید جلیل میریوسفی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

پست الکترونیک: miryousefi AT vru.ac.ir

رزومه

حسین بابایی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری آسیب شناسی ورزشی (طب و توانبخشی ورزشی) - استادیار

پست الکترونیک: h.babaei AT vru.ac.ir

حسین بخشنده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۶۸

پست الکترونیک: h.bakhshandeh  AT vru.ac.ir

رزومه

ایمان فتحی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری فیزیولوژی ورزشی - استادیار (عصب وعضله)

زهرا مهدوی جعفری
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
مربی مامور به تحصیل - تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیک: z.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

حمیده عبدل زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری رفتارحرکتی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۲

پست الکترونیک:  h.abdolzadeh  AT vru.ac.ir

رزومه

سید احمد نژادسجادی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - دانشیار

پست الکترونیک: a.sajadi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

گروه فلسفه و كلام اسلامي

اصغر سلیمی نوه
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

پست الکترونیک: a.salimi  AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

مریم پوررضاقلی
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری کلام اسلامی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۸

پست الکترونیک: m.poorrezagholi  AT vru.ac.ir

حسین حسینی امین
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکترای فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

گروه معارف اسلامي

رسول حامد نیا
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری معارف اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۱

پست الکترونیک: hamednia AT vru.ac.ir

رزومه

مرضیه کهنوجی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۰

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir

رزومه

سمیه حداد رنجبر
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری روانشناسی تربیتی - استادیار

پست الکترونیک: s.hadad AT vru.ac.ir

رزومه

فاطمه نادری پاریزی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
مامور به تحصیل - مربی

پست الکترونیک: f.naderi AT vru.ac.ir

اصغر اکبری پورکانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۶

پست الکترونیک: akbaripoor AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

مهدی تقوی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری علوم سیاسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۱

پست الکترونیک: taghavi AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین کامیاب
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری قرآن و متون اسلامی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۱۳۱

پست الکترونیک: h.kamyab AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

گروه معارف اسلامي و حقوق

آذر علی نژاد
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۱

پست الکترونیک: Azar.alinejad  AT vru.ac.ir

غالب قدیری
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری فقه و مبانی حقوق - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: Gh.ghadiri AT vru.ac.ir

وب سایت

حمید بهرامی احمدی (عضو هیات علمی بازنشسته)
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق خصوصی و اسلامی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۱

رضا آقاعباسی
سمت : عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق خصوصی - استادیار

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۳۱-۰۳۴

پست الکترونیک: reza.aghaabbasi AT vru.ac.ir

مهوش منفرد
سمت : عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق بین الملل - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۱
ایمیل: m.monfared AT vru.ac.ir