اعضای هیات علمی

گروه زبان و ادبيات فارسي

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

نرگس باقری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: n.bagheri  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

رزومه

محمد مهدی پورغلامعلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۴

وب سایت

رزومه

زهرا غریب حسینی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

وب سایت

رزومه

رویین تن فرهمند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: r.farahmand  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

مختار کمیلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: M.komaily  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

محسن پورمختار
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۸

وب سایت

رزومه

جلیل شاکری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: J.shakeri AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سعید حاتمی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: Saeed.hatami  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

حمید جعفری قریه علی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: jafari  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

گروه علوم قرآن و حديث

احمد قرائی سلطان آبادی
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری قرآن و متون اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: ah.gharaee AT vru.ac.ir

وب سایت

حامد مصطفوی فرد
سمت : هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دکترای علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن تماس:۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

ایمیل: h.mostafavifard@vru.ac.ir

وب سایت

فرهاد زینلی بهزادان
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن:

پست الکترونیک: f.zeinali AT vru.ac.ir

وب سایت

محمد نجفی
سمت : هیات علمی گروه علو م قرآن و حدیث
دکتری علوم قرآن و حدیث - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۰

پست الکترونیک: najafi AT vru.ac.ir

وب سایت

ابوذر پورمحمدی
سمت : هیات علمی گروه علوم قرآن و حدیث
دکتری تفسیر تطبیقی- استادیار

وب سایت

گروه علوم ورزشي

عبدالرضا کاظمی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری فیزیولوژی ورزشی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۲

پست الکترونیک: a.kazemi AT vru.ac.ir

وب سایت

سید جلیل میریوسفی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

پست الکترونیک: miryousefi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

حسین بابایی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری آسیب شناسی ورزشی (طب و توانبخشی ورزشی) - استادیار

پست الکترونیک: h.babaei AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین بخشنده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۰۶۸

پست الکترونیک: h.bakhshandeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

ایمان فتحی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری فیزیولوژی ورزشی - استادیار (عصب وعضله)

وب سایت

زهرا مهدوی جعفری
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
مربی مامور به تحصیل - تربیت بدنی گرایش آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

پست الکترونیک: z.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حمیده عبدل زاده
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری رفتارحرکتی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۱۰۲

پست الکترونیک:  h.abdolzadeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سید احمد نژادسجادی
سمت : هیات علمی گروه علوم ورزشی
دکتری مدیریت ورزشی - دانشیار

پست الکترونیک: a.sajadi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

گروه فلسفه و كلام اسلامي

اصغر سلیمی نوه
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

پست الکترونیک: a.salimi  AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

وب سایت قدیم

مریم پوررضاقلی
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکتری کلام اسلامی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۸

پست الکترونیک: m.poorrezagholi  AT vru.ac.ir

وب سایت

حسین حسینی امین
سمت : هیات علمی گروه فلسفه وکلام اسلامی
دکترای فلسفه

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۸

وب سایت

گروه معارف اسلامي

رسول حامد نیا
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری معارف اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۱

پست الکترونیک: hamednia AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

مرضیه کهنوجی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری علوم تربیتی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۰

پست الکترونیک: m.kahnooji AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سمیه حداد رنجبر
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری روانشناسی تربیتی - استادیار

پست الکترونیک: s.hadad AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

فاطمه نادری پاریزی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری اخلاق اسلامی- استادیار

پست الکترونیک: f.naderi AT vru.ac.ir

اصغر اکبری پورکانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: akbari AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

وب سایت قدیم

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی- دانشگاه امام صادق(ع) تهران- ۱۳۸۳

دکتری مدرسی معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن اسلامی- دانشگاه معارف اسلامی قم- ۱۳۹۷

سوابق اجرایی:

دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۲

مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان – از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۰

 

مهدی تقوی رفسنجانی
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری علوم سیاسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۱

پست الکترونیک: taghavi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

حسین کامیاب
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی
دکتری قرآن و متون اسلامی - استادیار

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۱۳۱

پست الکترونیک: h.kamyab AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

رزومه

گروه معارف اسلامي و حقوق

زنده یاد حمید بهرامی احمدی (عضو هیات علمی بازنشسته)
سمت : هیات علمی و موسس گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق خصوصی و اسلامی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۱

غالب قدیری
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری فقه و مبانی حقوق - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: Gh.ghadiri AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

آذر علی نژاد
سمت : هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق جزا و جرمشناسی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۱

پست الکترونیک: a.alinezhad AT vru.ac.ir

وب سایت

رضا آقاعباسی
سمت : عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق خصوصی - استادیار

تلفن تماس:۳۱۳۱۲۳۳۱-۰۳۴

پست الکترونیک: reza.aghaabbasi AT vru.ac.ir

وب سایت

مهوش منفرد
سمت : عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق
دکتری حقوق بین الملل - استادیار

تلفن تماس: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۱
ایمیل: m.monfared AT vru.ac.ir

وب سایت