عبدالرضا کاظمی

Kazemi_Abdolreza

عبدالرضا کاظمی

سمت: رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی
تاریخ تولد : 1361
تلفن ثابت : 31312335-034
پست الکترونیک : a.kazemi@vru.ac.ir