اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی

حمید جعفری قریه علی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: jafari  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

سعید حاتمی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: Saeed.hatami  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

جلیل شاکری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۵

پست الکترونیک: J.shakeri AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

محسن پورمختار
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشيار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۳۸

وب سایت

رزومه

مختار کمیلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: M.komaily  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

رویین تن فرهمند
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۸۳

پست الکترونیک: r.farahmand  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

زهرا غریب حسینی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

وب سایت

رزومه

محمد مهدی پورغلامعلی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۴

وب سایت

رزومه

نرگس باقری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۹

پست الکترونیک: n.bagheri  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

رزومه

زهرا سید یزدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی
دکتری زبان و ادبیات فارسی-استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۳

پست الکترونیک: z.sayyedyazdi AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه