دکتر حمید بهرامی

صفحه نخست » دکتر حمید بهرامی

بود و گذشت

بود و گذشت بعد از وفات تربتِ ما در زمین مجوی در سینه‌های مردمِ عارف مزارِ ماست استاد ...