استاد دکتر حمید بهرامی احمدی

صفحه نخست » استاد دکتر حمید بهرامی احمدی

بود و گذشت

بود و گذشت بعد از وفات تربتِ ما در زمین مجوی در سینه‌های مردمِ عارف مزارِ ماست استاد ...