روسای پیشین

نام ونام خانوادگی شروع فعالیتپایان فعالیت
دکتر عنایت الله شریف پور13801386
دکتر حمید جعفری13861389
دکتر طاهره احمدی پور13891391
دکتر اکبر عباسی باقریان پور13911393
دکتر حسین کامیاب13931397