اطلاعیه‌ها

دانشکده کشاورزی

عنوان کرسی: تأویل، گستره وسیعی از معنا در قرآن
دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند: عنوان کرسی: تأویل، گستره وسیعی از معنا در قرآنصاحب کرسی: دکتر احمد ...
کرسی علمی-ترویجی قرآن و رسانه (شناسه های رسانه برتر در مکتب قرآن)
دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرسی علمی ترویجی برگزار می کند:عنوان: قرآن و رسانه (شناسه های رسانه برتر در مکتب ...
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان خزانه حکمت، زندگی و آثار شاه شجاع کرمانی
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان خزانه حکمت، زندگی و آثار شاه شجاع کرمانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می ...
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان نقد تحریفات جریان عاشورا
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان نقد تحریفات جریان عاشورا دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند: کرسی علمی ترویجی ...
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان تعارض منافع در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان تعارض منافع در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند: ...
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان رستگاری از منظر فلسفی با تکیه بر آرا ملاصدرا
کرسی علمی ترویجی تحت عنوان رستگاری از منظر فلسفی با تکیه بر آرا ملاصدرا دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار ...
ابلاغ جناب آقای دکتر حسین بخشنده – معاون اداری مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده ایران‌شناسی
ابلاغ جناب آقای دکتر حسین بخشنده - معاون اداری مالی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و دانشکده ایران‌شناسی جناب آقای ...
سخنرانی علمی با موضوع: ENDNOTE
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:سخنرانی علمی با موضوع: ENDNOTE سخنران:دکتر حسین بخشنده پنج شنبه بیست و پنجم آذرماه ...
سخنرانی علمی با موضوع: انتخاب کتاب برای کودک و نوجوان
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:سخنرانی علمی با موضوع: انتخاب کتاب برای کودک و نوجوان سخنران:دکتر نرگس باقری سه ...
سخنرانی علمی با موضوع: آشنایی با نرم افزار SPSS
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:سخنرانی علمی با موضوع: آشنایی با نرم افزار SPSS سخنران:دکتر حسین نگارستانی سه شنبه ...
سخنرانی علمی با موضوع: پیشینه پژوهش در تمدن اسلامی
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:سخنرانی علمی با موضوع: پیشینه پژوهش در تمدن اسلامی سخنران:دکتر اصغر اکبری سه شنبه ...
سخنرانی علمی با موضوع: زنان جنگ و دفاع مقدس
به مناسبت هفته پژوهش برگزار می گردد:سخنرانی علمی با موضوع: زنان جنگ و دفاع مقدس سخنران:دکتر سمیه خانی پور سه ...