اعضای هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی

محمدجعفر اصغری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۵

پست الکترونیک: mj.asghari  AT vru.ac.ir

اعظم شمس الدینی فرد
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۱

پست الکترونیک: a.shamsoddini   AT vru.ac.ir

وب سایت

رضا محمدی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۵۱۰

پست الکترونیک: r.mohammadi  AT vru.ac.ir

وب سایت

سید‌مرتضی صباغ جعفری
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

پست الکترونیک: m.sabbagh AT vru.ac.ir

علی اکبر ملایی
سمت : هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی
دکتری زبان و ادبیات عربی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۴۷

پست الکترونیک: a.mollaie  AT vru.ac.ir