صفحه نخست » اطلاعیه‌ها » کرسی علمی-ترویجی قرآن و رسانه (شناسه های رسانه برتر در مکتب قرآن)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرسی علمی ترویجی برگزار می کند:
عنوان:
قرآن و رسانه (شناسه های رسانه برتر در مکتب قرآن)
صاحب کرسی:
دکتر ابوذر پورمحمدی
ناقد اول:
دکتر حسین کامیاب
ناقد دوم:
دکتر اصغر اکبری پورکانی
دبیر جلسه:
دکتر اصغر سلیمی نوه
تاریخ:
یکشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۳۰

بصورت حضوری (دانشکده ادبیات سالن کنفرانس) و
مجازی از طریق لینک:
لینک ورود